Preventief beleid voor veiligheid

We vinden het als Eszet belangrijk dat met name minderjarigen, maar ook anderen zich veilig en op hun gemak voelen in en rond het zwembad of tijdens activiteiten. Eszet heeft dit vormgegeven middels een aanname beleid, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en gedragsregels.

Aanname beleid

Voor nieuwe vrijwilligers binnen Eszet die kinderen begeleiden bij het wedstrijdzwemmen en het sterrenplan volgen we het onderstaande aanname beleid. Concreet betekent dit dat voor de functies trainer en coach waarbij intensief contact met de sporters plaatsvindt een geldig VOG moet worden overlegd (max. 3 maanden oud). Het bestuur zal beslissen of de persoon de betreffende functie mag gaan vervullen.

 • Houd een kennismakingsgesprek met 1 van de bestuursleden;
 • Indien nodig worden referenties nagaan;
 • Geldig VOG aanvragen;
 • De vrijwilliger wordt lid gemaakt van de bond;
 • De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedragsregels (zie hieronder);

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon binnen Eszet is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft.

De vertrouwenspersoon binnen Eszet is Sandy Winands.

Bereikbaar onder het mailadres vertrouwenspersoon@eszet-swalmen.nl of bij vertrouwelijke informatie het telefoonnummer 06-29427032.

Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus zo ook Eszet. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.